BMW garantiitingimused

BMW AMETLIKU TEENINDUSENA OLEME VOLITATUD TEGEMA KA GARANTIITÖID SINU BMW-LE. BMW TEHAS ANNAB BMW SÕIDUKITELE NING BMW ORIGINAALVARUOSADELE GARANTII ALLJÄRGNEVALT NIMETATUD TINGIMUSTEL:

1. GARANTII OBJEKT JA KEHTIVUSE ALUSED

1.1 Garantii on Müüja kohustus tasu eest või tasuta kõrvaldada BMW sõidukite ning originaalvaruosade valmistamise või nendes kasutatud materjalide defektid, mida BMW tootjatehas määratleb oma garantiitingimustes;

1.2. BMW sõidukite ja originaalvaruosade garantii laieneb:

1.2.1. Müüja poolt müüdud sõidukitele ja Müüja poolt müüdud ning vastavalt tootja nõuetele paigaldatud originaalvaruosadele;

1.3.1. Garantii kehtib ainult sõidukitele, mida on kasutatud ja hooldatud vastavalt tootjatehase nõuetele. Garantii kehtib, kui korralised hooldustööd on teostatud õigeaegselt.

1.3.2. Originaalvaruosadele kehtib garantii ainult nende paigaldamisel vastavalt BMW AG nõutele.

2. GARANTIITÄHTAEG

2.1. Müüja annab sõidukile üldgarantii 24 (kakskümmend neli) kuud ilma läbisõidu piiranguta sõiduki esmaregistreerimise või sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Müüja garanteerib, et nimetatud tähtaja jooksul on sõiduk defektivaba lähtudes antud hetke tehnoloogilisest tasemest.

2.2.1. Müüja annab sõiduki keredetailidele läbiroostegarantii 144 (sada nelikümmend neli) kuud (12 aastat) sõiduki esmaregistreerimise või üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Müüja garanteerib, et nimetatud tähtaja jooksul on sõiduki keredetailid roostevabad. Keredetailide läbiroostegarantii ei kehti keredetailidele, mis ei ole metallist, samuti sõiduki lisavarustusse kuuluvatele keredetailidele (esi- ja tagaspoilerid, kaitserauad jne).

2.2.2 Müüja annab sõidukile värvigarantii 36 (kolmkümmend kuus kuud) sõiduki esmaregistreerimise või üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem.

2.3. Lepingu punktis 2.1. nimetatud garantii ajal garantii korras sõidukile originaalvaruosade paigaldamise korral lõppeb vastavate originaalvaruosade garantii samaaegselt sõiduki üldgarantii tähtaja möödumisega.

2.4. Müüja annab originaalvaruosadele (s.h. järelpaigaldatud originaal lisavarustusele) garantii 24 (kakskümmend neli) kuud müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Müüja garanteerib, et nimetatud tähtaja jooksul on originaalvaruosa defektivaba antud hetke tehnoloogilisest tasemest lähtudes.

2.5. Müüja annab sõiduki kuludetailidele garantii 24 (kakskümmend neli) kuud sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise päevast või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem, tingimusel, et kuludetaili defekt on põhjustatud kasutatud materjali veast tingitud purunemisest, mida Klient ei tekitanud sõiduki ebaõige kasutamisega.

2.6. Erandina käesolevate Garantiitingimuste punktist 2.5., on järgnevalt nimetatud kuludetailidele kehtestatud lühendatud garantiitähtaeg:

2.6.1. piduriketaste garantii kestvusega mitte kauem kui 24 (kakskümmend neli) kuud või kuni 30 000 (kolmkümmend tuhat) kilomeetrit läbisõitu sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast , olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Eeldusel, et kulumispiir ei ole ületatud;

2.6.2. piduriklotside garantii kestvusega mitte kauem kui 24 (kakskümmend neli) kuud või kuni 20 000 (kakskümmend tuhat) kilomeetrit läbisõitu sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem. Eeldusel, et kulumispiir ei ole ületatud;

2.6.3. hõõgpirnide garantii kestvusega mitte kauem kui 12 kuud sõiduki või müüdud originaalvaruosa üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise või müüdud originaalvaruosa sõidukile paigaldamise päevast, olenevalt milline eeltoodud tingimustest saabub varem;

 2.7. Müüja annab sõiduki rehvidele garantii rehvide tootjatehase poolt ette nähtud tingimustel ja tähtajaks.

2.8. Müüja annab tema poolt teostatud rataste tasakaalustamise töödele garantii kestvusega kuni 2000 (kaks tuhat) kilomeetrit läbisõitu alates tööde teostamise hetkest.

 2.9. Müüja annab tema poolt teostatud veermikugeomeetria reguleerimistöödele garantii kestvusega kuni 2000 kilomeetrit läbisõitu, alates tööde teostamise hetkest juhul, kui kordus reguleerimistööde algmõõtmise tulemus ei erine oluliselt eelmise reguleerimise lõppmõõtmise tulemusest.

3. GARANTII ENNETÄHTAEGSELT LÕPETAVAD ASJAOLUD

3.1. Garantii on välistatud juhtudel, kui:

3.1.1. Klient ei teavitanud Müüjat sõidukil või originaalvaruosal ilmnenud defektist viivitamatult ning ei andnud Müüjale võimalust ilmnenud defekti üle vaadata ning seda koheselt likvideerida. Viivitamatu teatamise kohustust on igal juhul rikutud, kui defektist ei ole Müüjat teavitatud hiljemalt 5 päeva jooksul arvates defekti ilmnemisest.

3.1.2. Sõidukit või originaalvaruosa on kasutatud mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetega või seda on üle koormatud (sealhulgas kasutatud võistlusspordis).

3.1.3. Sõidukit või originaalvaruosa on parandatud, hooldatud või ümber ehitatud töökojas, kus pole järgitud BMW tootjatehase nõudeid. Sõidukile on teostatud tootja nõutele mittevastavaid värvitöid ja/või kereremonditöid.

3.1.4. Sõidukile või originaalvaruosale on paigaldatud osasid, mida BMW tootjatehas ei aktsepteeri.

3.1.5. Sõidukit või originaalvaruosa on modifitseeritud või täiendatud viisil, mida BMW tootjatehas ei aktsepteeri.

3.1.6. Klient ei ole järginud sõiduki kasutamist, remonti ja/või hooldust sätestavaid nõudeid, millised on toodud hoolduskäsiraamatus(kasutamisjuhend) ja service-raamatus. Klient ei ole teostanud hooldustöid õigeaegselt.

3.2. Käesolevate Garantiitingimuste punktis 2.2.1. ja 2.2.2. nimetatud sõiduki keredetailide läbiroostegarantii ja värvigarantii kehtib üksnes tingimusel, kui Klient on omal kulul õigeaegselt ja nõuetekohaselt kõrvaldanud kriimustused, mõlgid, lahtisest teekattest tingitud värvikahjustused, avariikahjustused ja keskkonnafaktoritest tingitud keredetailide kahjustused.

3.3. Garantii alla ei kuulu sõiduki ja tema osade loomulik kulumine.

3.4. Garantii alla ei kuulu keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud defektid.

3.5. Garantii alla ei kuulu tavapärased hooldustööd.

3.6. Garantii alla ei kuulu juhtumid, milliste puhul on tegemist teise sihtturu jaoks toodetud sõiduki kohandamisega kohalikele tingimustele (nt Põhja-Ameerika sõiduki raadio väljavahetamine, kuna sagedusala on erinevalt diferentseeritud).

3.7. Garantii alla ei kuulu hooldus- ja remonttööde käigus kasutatud vedelikud ja gaasid (õlid, jahutusvedelik, pidurivedelik, jahutusaine jms).

3.8. Garantii alla ei kuulu sõiduki tavapärase hoolduse käigus teostatud programmeerimis-, reguleerimis- ja muud seadistustööd, mis on teostatud seoses sõiduki kohandamisega Kliendi nõuetele ning milliste seadistustööde teostamine ei ole seotud garantii alla kuuluvate defektide kõrvaldamisega.

3.9. Tuning ja ümberehitatud detailid ei kuulu garantii alla.

4. GARANTIIST TULENEVATE NÕUETE ESITAMINE

4.1. Kliendil on õigus nõuda Garantiitingimuste alapunktis 2 nimetatud garantiitähtaja jooksul sõiduki või originaalvaruosa defektide kõrvaldamist, lähtudes alljärgnevast protseduurist:

4.1.1. Klient kohustub viivitamatult teavitama Müüjat ilmnenud defektist kirjalikus vormis (kirja, faksi, e-maili jne teel) mitte hiljem kui 5 päeva jooksuldefekti ilmnenise hetkest;

4.1.2. Kliendile vormistatakse Garantiitööde tellimus, milline peab olema kinnitatud Kliendi allkirjaga.

4.2. Müüja kohustub garantii alla kuuluvad defektid kõrvaldama. Defektide kõrvaldamine toimub BMW tootjatehase poolt valitud ühel alljärgnevalt nimetatud viisil:

4.2.1. defektse sõiduki või originaalvaruosa parandamine;

4.2.2. defektse osa asendamine vastava uue varuosaga.

4.3. Kui Müüja on defektse originaalvaruosa asendanud uuega, läheb välja vahetatud originaalvaruosa Müüja omandisse.

4.4. Müüjal on õigus kasutada garantiitööde teostamisel autoriseeritud alltöövõtjaid.

4.5. Kui garantiitööde teostamisel ilmneb vajadus täiendavate hooldustööde järele, on Müüja kohustatud Klienti sellest teavitama. Täiendavate hooldustöödega seonduvad kulutused kannab Klient.

4.6. Juhul, kui sõiduk muutub liikumisvõimetuks garantii korras kõrvaldatava defekti tõttu, võtab Klient ühendust Müüjaga, kelle esindaja otsustab, kas vajalikud remonttööd sooritatakse kohapeal või Müüja töökojas. Viimasel juhul kompenseeritakse Kliendile põhjendatud pukseerimiskulud kuni lähima BMW tootjatehase autoriseeritud esinduseni. Pukseerimiskulude kompenseerimine kehtib ainult Sõiduki garantii korral, ei kehti originaalvaruosade ega kere –ja värvigarantii puhul.

4.7. Sõiduki või originaalvaruosa garantiiremondis viibimise tõttu kantud kulutused rendiautole, majutusele jne. ei kuulu garantii korras hüvitamisele.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Sõiduki omandiõiguse muutumine ei mõjuta käesolevates Garantiitingimustes sätestatud garantiikohustuste kehtivust.